35

million euros + 8.2 million euros of co-funding